ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៏

ផ្ទាំងសញ្ញាបញ្ឈរ ៖ ១ – ផ្ទាំងសញ្ញា ប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់

1-​ ប្រយ័ត្នរាល់គ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្តាលមកពីស្ថានភាពផ្លូវបើកបរ៖

B B B B ប្រយ័ត្នផ្លូវគ្រលុក
ប្រយ័ត្នទួល
ត្រូវបន្ថយល្បឿន
ប្រយ័ត្នផ្លូវ
រួមពីសងខាង
ប្រយ័ត្នផ្លូវ
រួមពីខាងស្តាំ
ប្រយ័ត្នផ្លូវ
រួមពីខាងឆ្វេង
ប្រយ័ត្នផ្លូវរអិល
ប្រយ័ត្នផ្លូវមាន
ចំណោត
ប្រយ័ត្នផ្លូវមាន
ថ្មធ្លាក់រឿយៗ
ប្រយ័ត្នផ្លូវ
មានស្ពានចល័ត
B
2-ប្រយ័ត្នរាល់គ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្តាលមកពីវត្តមាននៃអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃ៖
ប្រយ័ត្នរបាំងរថភ្លើង
ប្រយ័ត្នមានរថភ្លើងឆ្លង ប្រយ័ត្នរថភ្លើងក្រុងឆ្លង ប្រយ័ត្នផ្លូវអ្នកដើរឆ្លង ប្រយ័ត្នកូនក្មេងឆ្លង ប្រយ័ត្នអ្នកជិះកង់ឆ្លង
ប្រយ័ត្នអ្នកជិះសេះឆ្លង ប្រយ័ត្នសត្វស្រុកឆ្លង ប្រយ័ត្នសត្វស្រុកឆ្លង ប្រយ័ត្នសត្វព្រៃឆ្លង ប្រយ័ត្នយន្តហោះ


3- ប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ ដែលបណ្តាលមកពីហេតុភេទផ្សេងៗទៀត៖

ប្រយ័ត្នផ្លូវទ្វេទិស ប្រយ័ត្នផ្លូវរង្វង់មូល ប្រយ័ត្នភ្លើងស្តុប ប្រយ័ត្នគ្រប់គ្រោះថ្នាក់ ប្រយ័ត្នល្បឿនខ្យល់

ផ្ទាំងសញ្ញាបញ្ឈរ ៖ ២ – ផ្ទាំងសញ្ញា បំរាម

1- រាល់បំរាមទាក់ទិននឹងការបើកបរ

ហាមបើកបរទៅមក
ចំពោះគ្រប់យានជំនិះ
ហាមចូល
ចំពោះគ្រប់យាន
ហាមបត់កន្លះជុំ
នៅផ្លូវកែងខាងមុខ
ហាមបត់ឆ្វេងនៅ
ផ្លូវកែងខាងមុខ
ហាមបត់ស្តាំនៅ
ផ្លូវកែងខាងមុខ
 
ហាមប្រជែងគ្នា
ចំពោះឡានទេសចរ
ហាមប្រជែងគ្នា
ចំពោះឡានដឺកទំនិញ
B B
     

2- រាល់បំរាមទាក់ទិននឹងគ្រប់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ

ហាមបើកបរយានយន្ត
(លើកលែង​ម៉ូតូធុន ៥០ ស.ក.)
ហាមបើកបរ
គ្រប់យានយន្ត
ហាមបើកបរ
ឡានដឹកទំនិញ
ហាមរថយន្ត
ដឹកអ្នកដំណើរ
ហាមបើកបរឡាន
កសិកម្ម(គោយន្ត)
ហាមចូលយាន
អូសទាញដោយសត្វ
ហាមចូលម៉ូតូកំលាំង = ឬ < ៥០ ស.ក. ហាមជិះកង់ចូល ហាមចូលយាន
រុញដោយដៃ
ហាមចូល
អ្នកថ្មើរជើង

3- រាល់បំរាមទាក់ទិននឹងលក្ខណះនៃយានយន្ត

បំរាមរថយន្តវែង
ស្មើ/លើស១០ម៉ែត្រ
បំរាមរថយន្តទទឹង ស្មើ/លើស២,៥ម បំរាមរថយន្តកំពស់ ស្មើ/លើស៣,៥ម បំរាមរថយន្តទំងន់ ស្មើ/លើស៥,៥ត B
បំរាមរថយន្តដឹង ជាតិងាយផ្ទុះឬឆេះ បំរាមរថយន្តដឹកសារ ជាតិពុលដល់ទឹក បំរាមរថយន្តដឹក សារជាតិគ្រោះថ្នាក់ ល្បឿនអតិបរិមា
ត្រឹម៥០គម/ម៉ោង
ល្បឿនអតិបរិមា
ត្រឹម៣០គម/ម៉ោង
អនុវត្តទូទាំងតំបន់
   
បំរាមចុចស៊ីផ្លេ បំរាមចន្លោះបើកបរ <៧០ម រវាងពីរឡាន

4- បញ្ចប់នៃរាល់បំរាម

 
បញ្ចប់គ្រប់បំរាមលើក លែងបំរាមឈប់ឬចត បញ្ចប់កំរិត ល្បឿន៦០គម/ម៉ ច្រកចេញពីតំបន់ដែល
បានកំណត់៣០គម/ម៉
បញ្ចប់បំរាមប្រជែង ឡានទេសចរ បញ្ចប់បំរាមប្រជែង
ឡានដឹកទំនិញ
 
បញ្ចប់បំរាម
ចុចស៊ីផ្លេឡាន

2-ប្រយ័ត្នរាល់គ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្តាលមកពីវត្តមាននៃអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃ៖

ប្រយ័ត្នរបាំងរថភ្លើង
ប្រយ័ត្នមានរថភ្លើងឆ្លង ប្រយ័ត្នរថភ្លើងក្រុងឆ្លង ប្រយ័ត្នផ្លូវអ្នកដើរឆ្លង ប្រយ័ត្នកូនក្មេងឆ្លង ប្រយ័ត្នអ្នកជិះកង់ឆ្លង
ប្រយ័ត្នអ្នកជិះសេះឆ្លង ប្រយ័ត្នសត្វស្រុកឆ្លង ប្រយ័ត្នសត្វស្រុកឆ្លង ប្រយ័ត្នសត្វព្រៃឆ្លង ប្រយ័ត្នយន្តហោះ


3- ប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ ដែលបណ្តាលមកពីហេតុភេទផ្សេងៗទៀត៖

ប្រយ័ត្នផ្លូវទ្វេទិស ប្រយ័ត្នផ្លូវរង្វង់មូល ប្រយ័ត្នភ្លើងស្តុប ប្រយ័ត្នគ្រប់គ្រោះថ្នាក់ ប្រយ័ត្នល្បឿនខ្យល់

ផ្ទាំងសញ្ញាបញ្ឈរ ៖ ២ – ផ្ទាំងសញ្ញា បំរាម

1- រាល់បំរាមទាក់ទិននឹងការបើកបរ

ហាមបើកបរទៅមក
ចំពោះគ្រប់យានជំនិះ
ហាមចូល
ចំពោះគ្រប់យាន
ហាមបត់កន្លះជុំ
នៅផ្លូវកែងខាងមុខ
ហាមបត់ឆ្វេងនៅ
ផ្លូវកែងខាងមុខ
ហាមបត់ស្តាំនៅ
ផ្លូវកែងខាងមុខ
 
ហាមប្រជែងគ្នា
ចំពោះឡានទេសចរ
ហាមប្រជែងគ្នា
ចំពោះឡានដឺកទំនិញ
B B
     

2- រាល់បំរាមទាក់ទិននឹងគ្រប់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ

ហាមបើកបរយានយន្ត
(លើកលែង​ម៉ូតូធុន ៥០ ស.ក.)
ហាមបើកបរ
គ្រប់យានយន្ត
ហាមបើកបរ
ឡានដឹកទំនិញ
ហាមរថយន្ត
ដឹកអ្នកដំណើរ
ហាមបើកបរឡាន
កសិកម្ម(គោយន្ត)
ហាមចូលយាន
អូសទាញដោយសត្វ
ហាមចូលម៉ូតូកំលាំង = ឬ < ៥០ ស.ក. ហាមជិះកង់ចូល ហាមចូលយាន
រុញដោយដៃ
ហាមចូល
អ្នកថ្មើរជើង

3- រាល់បំរាមទាក់ទិននឹងលក្ខណះនៃយានយន្ត

បំរាមរថយន្តវែង
ស្មើ/លើស១០ម៉ែត្រ
បំរាមរថយន្តទទឹង ស្មើ/លើស២,៥ម បំរាមរថយន្តកំពស់ ស្មើ/លើស៣,៥ម បំរាមរថយន្តទំងន់ ស្មើ/លើស៥,៥ត B
បំរាមរថយន្តដឹង ជាតិងាយផ្ទុះឬឆេះ បំរាមរថយន្តដឹកសារ ជាតិពុលដល់ទឹក បំរាមរថយន្តដឹក សារជាតិគ្រោះថ្នាក់ ល្បឿនអតិបរិមា
ត្រឹម៥០គម/ម៉ោង
ល្បឿនអតិបរិមា
ត្រឹម៣០គម/ម៉ោង
អនុវត្តទូទាំងតំបន់
   
បំរាមចុចស៊ីផ្លេ បំរាមចន្លោះបើកបរ <៧០ម រវាងពីរឡាន

4- បញ្ចប់នៃរាល់បំរាម

 
បញ្ចប់គ្រប់បំរាមលើក លែងបំរាមឈប់ឬចត បញ្ចប់កំរិត ល្បឿន៦០គម/ម៉ ច្រកចេញពីតំបន់ដែល
បានកំណត់៣០គម/ម៉
បញ្ចប់បំរាមប្រជែង ឡានទេសចរ បញ្ចប់បំរាមប្រជែង
ឡានដឹកទំនិញ
 
បញ្ចប់បំរាម
ចុចស៊ីផ្លេឡាន
Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Please log in using one of these methods to post your comment:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s